Vlastnosti fúkanej izolácie STEICO ZELL

Porovnanie vlastností drevného vlákna s recyklovanou fúkanou celulózou

Drevovlákno
Recyklovaná celulóza
Tepelný odpor pri hr. 20 cm R = 5(m2.K/W) R = 5(m2.K/W)
Faktor difúzneho odporu µ = 1-2 µ = 1
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ = 0,038 - 0,039 W/m.K λ = 0,039 W/m.K
Objemová hmostnosť ρ = 32-45 kg/m3 ρ = 28-65 kg/m3
Súčiniteľ prestupu tepla pri hr. 20 cm U = 0,2 W/(m2K) U = 0,2 W/(m2K)
Merná tepelná kapacita c = 2100 J/(kg.K) c = 1944 J/(kg.K)
Trieda horľavosti B2 B2-B1
Zdravotná nezávadnosť bez nebezpečných zlúčenín bez nebezpečných zlúčenín


Prírodné drevné vlákno STEICO ZELL má vyššiu tepelnú kapacitu ako ostatné fúkané izolácie. To znamená, že v zime vo väčšej miere spomaľuje vychladnutie vnútorného priestoru a v lete zase spomaľuje jeho prehrievanie. Jednoducho povedané má vyššiu akumulačnú schopnosť. Ďalšou výhodou je, že pri realizácií sa aplikuje do konštrukcie v menšej objemovej hmotnosti čo v konečnom dôsledku šetrí spotrebu materiálu a tým aj finančnú náročnosť celej realizácie.

POŽIARNA BEZPEČNOSŤ

Drevné vlákno STEICO ZELL pri požiari skôr tlie ako horí. Vďaka uhoľnateniu požiar postupuje pomalšie a chráni tak konštrukciu pred poškodením.
Na obrázku vidíme dopad otvoreného plameňa pri drevnom vlákne v porovnaní s minerálnou vatou
fukane drevovlakno fukane drevovlakno minerálna vata

TECHNICKÉ PARAMETRE

Všeobecné schválenie stavebného dozoru DIBt Z-23.11-1120
Európske technické schválenie ETA – 12/0011
Trieda stavebného materiálu podľa DIN 4102 B2
Trieda reakcie na oheň podľa ČSN EN 13501-1 E
Deklarovaná hodnota tepelnej vodivosti λd (W/m.K) podľa AbZ-Z-23.11-1120 0,040
Deklarovaná hodnota tepelnej vodivosti λd (W/m.K) podľa ETA – 12/0011 0,038
Doporučená objemová hmotnosť ρ (kg/m3) uloženého materiálu:
Voľné fúkanie na podlahu / cca. 32-38 kg
Strecha ≤ 45°, podlaha a strop / cca 35-45 kg
Strecha ≥ 45°, stena / cca 38-45 kg
Súčiniteľ difúzneho odporu µ 1-2
Merná tepelná kapacita c (J / kg.K) 2100
Zloženie materiálu čisté drevné vlákno, fosfát amónny, kyselina boritá


Prídavné zložky v drevnom vlákne sú zdraviu neškodlivé materiály využívané bežne v potravinárstve pri výrobe mäsových výrobkov, alebo v lekárstve napr. pri výrobe očných kvapiek:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Fosfore%C4%8Dnan_amonn%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_borit%C3%A1

CERTIFIKÁCIA

certifikát ETA
certifikát ISO 9001:2008
prehlásenie o dohľade
prehlásenie o zhode
technické osvedčenie
stavebno - biologické osvedčenie
prehlásenie o vlastnostiach výrobku
certifikát predajcu TEPORE pre SR