Vlastnosti fúkanej izolácie STEICO ZELL 2019-09-27T16:11:20+02:00

Porovnanie vlastnosti fúkanej izolácie

Dre­vo­vlák­noRe­cyk­lo­va­ná ce­lu­ló­za
Te­pel­ný odpor pri hr. 20 cmR = 5(m2.K/W)R = 5(m2.K/W)
Fak­tor di­fúz­ne­ho od­po­ruµ = 1-2µ = 1
Sú­či­ni­teľ te­pel­nej vo­di­vos­tiλ = 0,038 – 0,039 W/m.Kλ = 0,039 W/m.K
Ob­je­mo­vá hmost­nosťρ = 32-45 kg/m3ρ = 28-65 kg/m3
Sú­či­ni­teľ pre­stu­pu tepla pri hr. 20 cmU = 0,2 W/(m2K)U = 0,2 W/(m2K)
Merná te­pel­ná ka­pa­ci­tac = 2100 J/(kg.K)c = 1944 J/(kg.K)
Trie­da hor­ľa­vos­tiB2B2-B1
Zdra­vot­ná ne­zá­vad­nosťbez ne­bez­peč­ných zlú­če­nínbez ne­bez­peč­ných zlú­če­nín

Prí­rod­né drev­né vlák­no STE­I­CO ZELL má vyš­šiu te­pel­nú ka­pa­ci­tu ako os­tat­né fú­ka­né izo­lá­cie. To zna­me­ná, že v zime vo väč­šej miere spo­ma­ľu­je vy­c­hlad­nu­tie vnú­tor­né­ho pries­to­ru a v lete zase spo­ma­ľu­je jeho pre­hrie­va­nie. Jed­no­du­cho po­ve­da­né má vyš­šiu aku­mu­lač­nú schop­nosť. Ďal­šou vý­ho­dou je, že pri re­a­li­zá­cií sa ap­li­ku­je do kon­štruk­cie v men­šej ob­je­mo­vej hmot­nos­ti čo v ko­neč­nom dô­sled­ku šetrí spot­re­bu ma­te­riá­lu a tým aj fi­nanč­nú ná­roč­nosť celej re­a­li­zá­cie.

PO­ŽIAR­NA BEZ­PEČ­NOSŤ

TECH­NIC­KÉ PA­RA­MET­RE

Prí­dav­né zlož­ky v drev­nom vlák­ne sú zdra­viu ne­škod­li­vé ma­te­riá­ly vy­uží­va­né bežne v po­tra­vi­nár­stve pri vý­ro­be mä­so­vých vý­rob­kov, alebo v le­kár­stve napr. pri vý­ro­be oč­ných kva­piek.

Do­po­ru­če­ná ob­je­mo­vá hmot­nosť ρ (kg/m3) ulo­že­né­ho ma­te­riá­lu:
Voľné fú­ka­nie na pod­la­hu /cca 32-38 kg/m3, min. 30 kg/m3 (podla ETA – 12/0011)
Uzatvorené dutiny stre­cha, strop, stena / cca 35-45 kg/m3, min. 35 kg/m3 (podla ETA – 12/0011)