Drevovláknitá fúkaná izolácia

Drevovláknitá fúkaná izolácia 2019-10-28T18:22:30+01:00
fukana izolacia

Je najideálnejší spôsob zateplenia strešných, stenových, alebo stropných STEICO I-nosníkov. Tiež konštrukcií z KVH hranolov prípadne  iných drevených konštrukčných prvkov. Na Steico I nosníky poskytujeme špeciálne systémové zľavy v kombinácií s fúkanou izoláciou Steico Zell, prípadne v kombinácií s drevovláknitou nadkrokvovou, alebo fasádnou izolačnou doskou.

VÝHODY FÚKANEJ IZOLÁCIE

steico zell balík

Drevné vlákno STEICO ZELL sa skladá z čistých voľných drevných vlákien. Každé z týchto vlákien má všetky prednosti prírodného dreva: trvanlivosť, stabilitu a veľmi dobré tepelno izolačné vlastnosti. K vytvoreniu izolačnej vrstvy sú vlákna pod vysokým tlakom vháňané (fúkané) buď do uzavretých dutín konštrukcie kde sa presne prispôsobia jej tvaru, alebo sú fúkané voľne napr. na strop väzníkového krovu kde perfektne prekryjú každý detail. Pre fúkanú izoláciu STEICO ZELL nie je akýkoľvek priestor žiadnou prekážkou. Taktiež inštalačné prvky v priestoroch určených na zateplenie sú pri fúkaní dokonale izolované bez zdĺhavej ručnej práce.

BEZPEČNOSŤ ULOŽENIA

Fúkaná izolácia z drevného vlákna sa aplikuje do požadovaného objemu podľa typu konštrukcie. Objem izolácie zabezpečuje aby bola vždy trvácna a nesadala (neklesala). Pri fúkaní dochádza k prepleteniu jednotlivých drevných vlákien v troch dimenziách a k ich mechanickému spojeniu (mikroskopické uchytenie).

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

FÚKANÁ IZOLÁCIA ZABEZPEČUJE PRÍJEMNÚ KLÍMU PO CELÝ ROK
HREJE AJ CHLADÍ A REGULUJE VLHKOSŤ

Vďaka difúznej otvorenosti (paropriepustnosti) bunečnej štruktúry reguluje drevné vlákno priestorovú vlhkosť a prispieva tak z hľadiska biológie stavby k vytvoreniu optimálneho prostredia pre zdravé bývanie. Vysokou schopnosťou akumulácie tepla zamedzuje prehrievaniu priestorov v letnom období a vytvára tak aj v najhorúcejších dňoch príjemnú klímu s príjemnou chladnou teplotou. So svojou nízkou tepelnou vodivosťou nás fúkaná izolácia na druhej strane ochraňuje pred chladom v zimnom období.

  • Fúkaná izolácia bez škár, dokonalé zatesnenie

  • Ochrana voči chladu v zime

  • Výborná ochrana proti prehrievaniu v letnom období

  • Bezpečná vzhľadom na dlhodobé skúsenosti a kvalitu vstupnej suroviny produktu

  • Vďaka previazaniu drevných vlákien je dlhodobo bezpečná voči zosadaniu

  • Vysoká kvalita spracovania zaistená vyškolenou realizačnou firmou

  • Čisté drevné vlákna z čistého neošetrovaného dreva

  • Fúkaná izolácia slúži ako akustická a protipožiarna ochrana

  • Ekologická, recyklovateľná izolácia šetrná k životnému prostrediu

  • Vysoká difúzna otvorenosť pre zvýšenie bezpečnosti a trvácnosti konštrukcie

VÝROBA FÚKANEJ IZOLÁCIE

Výrobný proces fúkanej izolácie je jednoduchý. Vstupná surovina mäkké ihličnaté drevo sa naseká na drevnú štiepku, ktorá sa pri termo-mechanickom procese dokonale rozvlákni. Tak vznikne drevné vlákno fúkanej izolácie, ktoré sa následne vysuší a je pripravené na balenie do prepravných vriec.

Drevo je trvalo obnoviteľná surovina. Drevné vlákno na výrobu fúkanej izolácie Steico Zell sa získava zo stromov starých 12-15 rokov, ktoré sú vysádzané spoločnosťou STEICO zväčša v okolí do 100 km od výrobného závodu. Drevo sa z iných zdrojov dováža len v minimálnom množstve. Fúkaná izolácia  Steico Zell sa vyrába už desiatky rokov, preto je celý tento proces a prístup zodpovedný a trvalo udržateľný. Svojou veľkosťou je spoločnosť STEICO najväčším výrobcom drevovláknitých izolácií na svete s exportom takmer do všetkých krajín sveta ako napr. Amerika, Austrália, Afrika, Japonsko, Rusko atď…Spoločnosť Tepore s.r.o. je priamym obchodným a technickým zastúpením STEICO na Slovensku a okrem distribúcie samotných materiálov realizuje aj fúkané izolácie prostredníctvom zaškolených pracovných skupín.

VÝROBNÝ PROCES DREVNÉHO VLÁKNA
FÚKANEJ IZOLÁCIE STEICO ZELL

vizualizacia vyroby drevneho vlakna

POROVNANIE VLASTNOSTÍ FÚKANEJ IZOLÁCIE

Dre­vo­vlák­no Re­cyk­lo­va­ná ce­lu­ló­za
Te­pel­ný odpor pri hr. 20 cm R = 5(m2.K/W) R = 5(m2.K/W)
Fak­tor di­fúz­ne­ho od­po­ru µ = 1-2 µ = 1
Sú­či­ni­teľ te­pel­nej vo­di­vos­ti λ = 0,038 – 0,039 W/m.K λ = 0,039 W/m.K
Ob­je­mo­vá hmost­nosť ρ = 32-45 kg/m3 ρ = 28-65 kg/m3
Sú­či­ni­teľ pre­stu­pu tepla pri hr. 20 cm U = 0,2 W/(m2K) U = 0,2 W/(m2K)
Merná te­pel­ná ka­pa­ci­ta c = 2100 J/(kg.K) c = 1944 J/(kg.K)
Trie­da hor­ľa­vos­ti B2 B2-B1
Zdra­vot­ná ne­zá­vad­nosť bez ne­bez­peč­ných zlú­če­nín bez ne­bez­peč­ných zlú­če­nín

Prí­rod­né drev­né vlák­no STE­I­CO ZELL má vyš­šiu te­pel­nú ka­pa­ci­tu ako os­tat­né fú­ka­né izo­lá­cie. To zna­me­ná, že v zime vo väč­šej miere spo­ma­ľu­je vy­c­hlad­nu­tie vnú­tor­né­ho pries­to­ru a v lete zase spo­ma­ľu­je jeho pre­hrie­va­nie. Jed­no­du­cho po­ve­da­né má vyš­šiu aku­mu­lač­nú schop­nosť. Ďal­šou vý­ho­dou je, že pri re­a­li­zá­cií sa ap­li­ku­je do kon­štruk­cie v men­šej ob­je­mo­vej hmot­nos­ti čo v ko­neč­nom dô­sled­ku šetrí spot­re­bu ma­te­riá­lu a tým aj fi­nanč­nú ná­roč­nosť celej re­a­li­zá­cie.

POŽIARNA BEZPEČNOSŤ

TECH­NIC­KÉ PA­RA­MET­RE

Prí­dav­né zlož­ky v drev­nom vlák­ne sú zdra­viu ne­škod­li­vé ma­te­riá­ly vy­uží­va­né bežne v po­tra­vi­nár­stve pri vý­ro­be mä­so­vých vý­rob­kov, alebo v le­kár­stve napr. pri vý­ro­be oč­ných kva­piek.

Do­po­ru­če­ná ob­je­mo­vá hmot­nosť ρ (kg/m3) ulo­že­né­ho ma­te­riá­lu:
Voľné fú­ka­nie na pod­la­hu /cca 32-38 kg/m3, min. 30 kg/m3 (podla ETA – 12/0011)
Uzatvorené dutiny stre­cha, strop, stena / cca 35-45 kg/m3, min. 35 kg/m3 (podla ETA – 12/0011)

Fúkané drevovláknité izolácie sú súčasťou certifikovaných skladieb pre
nízkoenergetické a pasívne stavby certifikované cez TSUS.

tsus fukana izolacia